HỖ TRỢ

Hỗ trợ tư vấn mua hàng
ĐT: 0909 303 208 (Có Zalo) - 0909 345 208
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: (028) 3894 0453
TEL: 028 3894 0453
Hướng dẫn

Hướng dẫn phân loại và xử lý chất thải nguy hại

Bài Viết hướng dẫn phân loại và xử lý chất thải nguy hại


HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI

I. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Giải thích về các cột trong danh mục chất thải nguy hại:

1.1. Mã CTNH (mã chất thải nguy hại): là cột thể hiện mã số của các chất thải trong Danh mục khi được xác định là chất thải nguy hại. Mã CTNH được tổ hợp từ 1, 2 hoặc 3 cặp chữ số (hay 2, 4 hoặc 6 chữ số) như sau:
a) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ nhất thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
b) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ hai thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
c) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ ba thể hiện mã của từng loại chất thải trong từng phân nhóm nguồn hoặc dòng thải.
1.2. Tên chất thải: là cột thể hiện tên gọi của các chất thải trong Danh mục, được phân loại theo 3 cấp như sau:
a) Cấp 1 (tương ứng với mã có 1 cặp chữ số): tên gọi của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
b) Cấp 2 (tương ứng mã có 2 cặp chữ số): tên gọi của nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
c) Cấp 3 (tương ứng mã đầy đủ 3 cặp chữ số): tên gọi của từng loại chất thải trong từng phân nhóm nguồn hoặc dòng thải.
1.3. Mã EC: là cột thể hiện mã đối chiếu theo Danh mục chất thải của Cộng đồng Châu Âu (EC).
1.4. Mã Basel (A/B): là cột thể hiện mã đối chiếu A/B theo Phụ lục VIII hoặc IX (Danh mục A hoặc B) của Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu huỷ chúng năm 1989 (www.basel.int). Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương án mã đối chiếu A/B thì cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và nội dung các Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn phương án phù hợp.
1.5. Mã Basel (Y): là cột thể hiện mã đối chiếu Y theo Phụ lục I của Công ước Basel. Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương án mã đối chiếu Y thì cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và nội dung các Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn phương án phù hợp.
1.6. Tính chất nguy hại chính: là cột thể hiện các tính chất nguy hại chính mà một chất thải nguy hại trong Danh mục có thể có, đối chiếu theo Phụ lục III của Công ước Basel. Tuỳ vào từng trường hợp, một chất thải nguy hại có thể có một, một số hoặc toàn bộ các tính chất được ghi tại cột này. Các tính chất nguy hại được trình bày chi tiết ở bảng sau:
 
                                                                                        
Số TT Tính chất nguy hại Ký hiệu Mô tả Mã H 
(Theo Phụ lục III Công ước Basel)
1 Dễ nổ N Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có thể nổ do kết quả của phản ứng hoá học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập hoặc ma sát), tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại cho môi trường xung quanh. H1
2 Dễ cháy C Chất thải lỏng dễ cháy: là các chất thải ở dạng lỏng, hỗn hợp chất lỏng hoặc chất lỏng chứa chất rắn hoà tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ bắt cháy thấp theo các tiêu chuẩn hiện hành. H3
Chất thải rắn dễ cháy: là các chất thải rắn có khả năng tự bốc cháy hoặc phát lửa do bị ma sát trong các điều kiện vận chuyển. H4.1
Chất thải có khả năng tự bốc cháy:là chất thải rắn hoặc lỏng có thể tự nóng lên trong điều kiện vận chuyển bình thường, hoặc tự nóng lên do tiếp xúc với không khí và có khả năng bốc cháy. H4.2
Chất thải tạo ra khí dễ cháy: là các chất thải khi tiếp xúc với nước có khả năng tự cháy hoặc tạo ra lượng khí dễ cháy nguy hiểm. H4.3
3 Oxy hoá OH Các chất thải có khả năng nhanh chóng thực hiện phản ứng oxy hoá toả nhiệt mạnh khi tiếp xúc với các chất khác, có thể gây ra hoặc góp phần đốt cháy các chất đó. H5.1
 
4 Ăn mòn AM Các chất thải, thông qua phản ứng hoá học, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng các mô sống khi tiếp xúc, hoặc trong trường hợp rò rỉ sẽ phá huỷ các loại vật liệu, hàng hoá và phương tiện vận chuyển. Thông thường đó là các chất hoặc hỗn hợp các chất có tính axit mạnh (pH nhỏ hơn hoặc bằng 2), hoặc kiềm mạnh (pH lớn hơn hoặc bằng 12,5). H8
5 Có độc tính Đ Độc tính cấp: Các chất thải có thể gây tử vong, tổn thương nghiêm trọng hoặc có hại cho sức khoẻ qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. H6.1
Độc tính từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có thể gây ra các ảnh hưởng từ từ hoặc mãn tính, kể cả gây ung thư, do ăn phải, hít thở phải hoặc ngấm qua da. H11
Sinh khí độc: Các chất thải chứa các thành phần mà khi tiếp xúc với không khí hoặc với nước sẽ giải phóng ra khí độc, gây nguy hiểm đối với người và sinh vật. H10
6 Có độc tính sinh thái ĐS Các chất thải có thể gây ra các tác hại nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường thông qua tích luỹ sinh học và/hoặc gây tác hại đến các hệ sinh vật . H12
7 Dễ lây nhiễm LN Các chất thải có chứa vi sinh vật hoặc độc tố gây bệnh cho người và động vật. H6.2
 
 
1.7. Trạng thái (thể) tồn tại thông thường: là cột thể hiện các trạng thái hay thể tồn tại thông thường (rắn, lỏng hoặc bùn) của chất thải trong Danh mục.
1.8. Ngưỡng nguy hại: là cột ghi chú về tiêu chí xác định một chất thải trong Danh mục là chất thải nguy hại hay không nguy hại, bao gồm hai loại như sau:
a) Loại 1 (ký hiệu là *): chỉ là chất thải nguy hại khi có ít nhất một tính chất hoặc ít nhất một thành phần nguy hại ở mức độ hay hàm lượng bằng hoặc vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại các tiêu chuẩn hiện hành. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn thì áp dụng theo các tiêu chuẩn đã có của quốc tế sau khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về môi trường;
b) Loại 2 (ký hiệu là **): luôn là chất thải nguy hại trong mọi trường hợp.
2. Hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục:
2.1. Xác định một chất thải nguy hại bất kỳ căn cứ vào mã chất thải nguy hại: nếu đã biết mã của một chất thải nguy hại, căn cứ vào cột thứ nhất (cột “Mã CTNH”) trong Danh mục chất thải nguy hại tại Phần III để tìm ra loại chất thải nguy hại tương ứng.
2.2. Xác định các chất thải nguy hại căn cứ vào nguồn hoặc dòng thải:
a) Bước 1: căn cứ danh sách chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính tại Phần II để sơ bộ xác định một nguồn thải đang được xem xét có thể phát sinh các chất thải nằm trong những Mục nào, có thứ tự bao nhiêu. Lưu ý là một nguồn thải bất kỳ có thể phát sinh những chất thải nằm trong nhiều Mục khác nhau thuộc hai nhóm Mục như sau:
- Các Mục từ 01 đến 16 bao gồm những nhóm chất thải đặc trưng cho từng loại nguồn hoặc dòng thải khác nhau;
- Các Mục 17, 18 và 19 bao gồm những nhóm chất thải chung mà mọi nguồn thải đều có thể phát sinh;
b) Bước 2: căn cứ vào thứ tự nêu trên để xác định vị trí của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính trong Danh mục chất thải nguy hại ở Phần III;
c) Bước 3: rà soát trong nhóm nguồn hoặc dòng thải chính nêu trên để xác định nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải liên quan;
d) Bước 4: rà soát trong nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải nêu trên để xác định từng loại chất thải nguy hại trong đó.

II. CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO CÁC NHÓM NGUỒN HOẶC DÒNG THẢI CHÍNH
01. Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than
02. Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất vô cơ
03. Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất hữu cơ
04. Chất thải từ ngành nhiệt điện và các quá trình nhiệt khác
05. Chất thải từ ngành luyện kim
06. Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thuỷ tinh
07. Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, tạo hình kim loại và các vật liệu khác
08. Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in
09. Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy
10. Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm
11. Chất thải xây dựng và phá dỡ (kể cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm)
12. Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp
13. Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này)
14. Chất thải từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
15. Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải
16. Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác
17. Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant)
18. Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ
19. Các loại chất thải khác


thung-rac-dung-chat-thai-nguy-hai-(3).jpg
thung-rac-dung-chat-thai-nguy-hai-(4).jpg

III. DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI
 
CTNH
Tên chất thải
EC
Mã Basel
(A/B)
Mã Basel
(Y)
Tính chất
nguy hại chính
Trạng thái (thể) tồn tại thông thường Ngưỡng nguy hại
01 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, DẦU KHÍ VÀ THAN            
01 01 Chất thải từ quá trình chế biến quặng sắt bằng phương pháp hoá-lý 01 03          
01 01 01 Cặn thải có khả năng sinh axit từ quá trình chế biến quặng sunfua 01 03 04 A1010
A1020
A1030
Từ Y22
đến Y31
 Đ, ĐS Rắn/bùn **
01 01 02 Các loại cặn thải khác có chứa các thành phần nguy hại 01 03 05 A1010
A1020
A1030
Từ Y22 đến Y31 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
01 01 03 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình chế biến quặng sắt 01 03 07 A1010
A1020
A1030
Từ Y22 đến Y31 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
01 02 Chất thải từ quá trình chế biến quặng kim loại màu bằng phương pháp hoá-lý 01 04          
01 02 01 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình chế biến quặng kim loại màu bằng phương pháp hoá-lý 01 04 07 A1010
A1020
A1030
Từ Y22 đến Y31 AM, Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
01 03 Bùn thải và các chất thải khác từ quá trình khoan 01 05          
01 03 01 Bùn thải và chất thải có chứa dầu từ quá trình khoan 01 05 05 A3020
A4060
Y9 Đ, ĐS Bùn/rắn/lỏng *
01 03 02 Bùn thải và chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình khoan 01 05 06 A3020 Y9 Đ, ĐS Bùn/rắn/lỏng *
01 04 Chất thải từ quá trình lọc dầu 05 01          
01 04 01 Bùn thải từ thiết bị khử muối 05 01 02 A3010   Đ, ĐS Bùn **
01 04 02 Bùn đáy bể 05 01 03 A4060 Y9 Đ, ĐS Bùn **
01 04 03 Bùn thải chứa axit 05 01 04 A3010
A4060
Y9 AM, Đ, ĐS Bùn **
01 04 04 Dầu tràn 05 01 05 A3010
A3020
A4060
Y8
Y9
Đ, ĐS Lỏng **
01 04 05 Bùn thải có chứa dầu từ hoạt động bảo dưỡng cơ sở, máy móc, trang thiết bị 05 01 06 A3020
A4060
Y9 Đ, ĐS Bùn **
01 04 06 Các loại hắc ín thải 05 01 08 A3190 Y11 Đ, ĐS, C Rắn/bùn **
01 04 07 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 05 01 09 A3010
A3020
A3190
A4060
Y18 Đ, ĐS Bùn *
01 04 08 Chất thải từ quá trình làm sạch nhiên liệu bằng bazơ 05 01 11 A4090
B2120
Y35 AM, Đ, ĐS Lỏng **
01 04 09 Dầu thải chứa axit 05 01 12 A4090
B2120
Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
01 04 10 Vật liệu lọc bằng đất sét đã qua sử dụng 05 01 15   Y18 Đ, ĐS Rắn **
01 05 Chất thải từ quá trình chế biến than bằng phương pháp nhiệt phân 05 06          
01 05 01 Các loại hắc ín thải 05 06 03 A3190 Y11 Đ, ĐS, C Rắn **
01 06 Chất thải từ quá trình tinh chế và vận chuyển khí thiên nhiên 05 07          
01 06 01 Chất thải có chứa thuỷ ngân 05 07 01 A1030 Y29 Đ, ĐS Lỏng *
02 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT VÔ CƠ            
02 01 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng axit 06 01          
02 01 01 Axit sunfuric và axit sunfurơ thải 06 01 01 A4090 Y34 AM, OH, Đ, ĐS Lỏng **
02 01 02 Axit clohydric thải 06 01 02 A4090 Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
02 01 03 Axit flohydric thải 06 01 03 A4090 Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
02 01 04 Axit photphoric và axit photphorơ thải 06 01 04 A4090
B2120
Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
02 01 05 Axit nitric và axit nitrơ thải 06 01 05 A4090
B2120
Y34 AM, N, OH, Đ, ĐS Lỏng **
02 01 06 Các loại axit thải khác 06 01 06 A4090
B2120
Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng *
02 02 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng bazơ 06 02          
02 02 01 Natri hydroxit và kali hydroxit thải 06 02 04 A4090
B2120
Y35 AM, Đ, ĐS Rắn/Lỏng **
02 02 02 Các loại bazơ thải khác 06 02 05 A4090
B2120
Y35 AM, Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 03 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng muối, dung dịch muối và oxit kim loại 06 03          
02 03 01 Muối và dung dịch muối thải có chứa xyanua 06 03 11 A4050 Y33 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 03 02 Muối và dung dịch muối thải có chứa kim loại nặng 06 03 13 A1020
A1030
A1040
Từ Y21
đến Y31
Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 03 03 Oxit kim loại thải có chứa kim loại nặng 06 03 15 A1010
A1020
A1030
A1040
Từ Y21
đến Y31
Đ, ĐS Rắn *
02 04 Chất thải có chứa kim loại 06 04          
02 04 01 Chất thải chứa asen 06 04 03 A1030 Y24 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 04 02 Chất thải chứa thuỷ ngân 06 04 04 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 04 03 Chất thải chứa các kim loại nặng khác 06 04 05 A1010
A1020
A1030
A1040
Từ Y21
đến Y31
Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 05 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 06 05          
02 05 01 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 06 05 02   Y18 Đ, ĐS Bùn *
02 06 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hoá chất chứa lưu huỳnh, chế biến hoá chất chứa lưu huỳnh và quá trình khử lưu huỳnh 06 06          
02 06 01 Chất thải chứa hợp chất sunfua nguy hại 06 06 02     Đ, ĐS, AM Rắn/lỏng *
02 07 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng halogen và chuyển hoá hợp chất chứa halogen 06 07          
02 07 01 Chất thải có chứa amiăng từ quá trình điện phân 06 07 01 A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
02 07 02 Than hoạt tính thải từ quá trình sản xuất clo 06 07 02 A4160   Đ Rắn **
02 07 03 Bùn thải bari sunphat có chứa thuỷ ngân 06 07 03 A1030 Y29 Đ, ĐS Bùn *
02 08 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng silicon và các dẫn xuất của silicon 06 08          
02 08 01 Chất thải có chứa silicon nguy hại 06 08 02     Đ, C Rắn/lỏng *
02 09 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hoá chất chứa photpho và chế biến hoá chất chứa photpho 06 09          
02 09 01 Chất thải có chứa hay nhiễm các thành phần nguy hại từ phản ứng các hợp chất của canxi chứa photpho 06 09 03 A4090 Y34 Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
02 10 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hoá chất chứa nitơ, chế biến hoá chất chứa nitơ và sản xuất phân bón 06 10          
02 10 01 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại 06 10 02 A4090 Y34 Đ, ĐS, C, AM Rắn/lỏng *
02 11 Chất thải từ các quá trình chế biến hoá chất vô cơ khác 06 13          
02 11 01 Hoá chất bảo vệ thực vật vô cơ, chất bảo quản gỗ và các loại bioxit khác được thải bỏ 06 13 01 A3070
A4030
A4040
Y4
Y5
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
02 11 02 Than hoạt tính đã qua sử dụng 06 13 02 A4160 Y18 Đ, C Rắn **
02 11 03 Chất thải từ quá trình chế biến amiăng 06 13 04 A2050 Y36  Đ, ĐS Rắn **
02 11 04 Bồ hóng 06 13 05      Đ, ĐS Rắn **
03 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT 
HỮU CƠ
           
03 01 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hoá chất hữu cơ cơ bản 07 01          
03 01 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 01 01 A3080
A3170
Y40 Đ, C Lỏng **
03 01 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 01 03 A3150 Y40
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 01 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết, tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 01 04 A3140 Y40
Y42
Đ, C Lỏng **
03 01 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 01 07 A3160
A3170
A3190
Y45 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 01 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 01 08 A3070
A3130
A3190
Y6 Đ Rắn/lỏng **
03 01 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 01 09 A3160
A3170
Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 01 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 01 10 A3070
A3130
  Đ, ĐS Rắn **
03 01 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 01 11   Y18 Đ, ĐS Bùn *
03 02 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng nhựa, cao su tổng hợp và sợi nhân tạo 07 02          
03 02 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 02 01 A3070
A3080
Y39
Y40
Đ, C Lỏng **
03 02 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 02 03 A3070
A3080
A3150
Y39
Y40
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 02 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 02 04 A3070
A3080
A3140
Y39
Y40
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 02 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 02 07 A3160
A3170
A3190
Y41
Y45
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 02 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 02 08 A3070
A3160
A3190
Y39
Y42
Đ Rắn/lỏng **
03 02 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 02 09 A3160
A3170
Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 02 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 02 10 A3070
A3160
Y39
Y42
Đ, ĐS Rắn **
03 02 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 02 11 A3070
A3080
Y18 Đ, ĐS Bùn *
03 02 09 Chất phụ gia thải có chứa các thành phần nguy hại 07 02 14   Y38 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
03 02 10 Chất thải có chứa silicon nguy hại 07 02 16     Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
03 03 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng phẩm màu hữu cơ và vô cơ 07 03          
03 03 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 03 01 A3080 Y40 Đ, C Lỏng **
03 03 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 03 03 A3080
A3150
Y40
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 03 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 03 04 A3080
A3140
Y40
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 03 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 03 07 A3160
A3170
A3190
Y45 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 03 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 03 08 A3070
A3160
A3190
Y39
Y42
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 03 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 03 09 A3160
A3170
Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 03 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 03 10 A3070
A3160
Y39
Y42
Đ, ĐS Rắn **
03 03 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 03 11   Y18 Đ, ĐS Bùn *
03 04 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản gỗ và các loại bioxit hữu cơ khác 07 04          
03 04 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 04 01 A4030
A4040
Y4
Y5
Đ, C Lỏng **
03 04 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 04 03 A3150
A4030
A4040
Y4
Y5
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 04 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 04 04 A3140
A4030
A4040
Y4
Y5
Y39
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 04 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 04 07 A3160
A3170
A3190
Y4
Y5
Y45
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 04 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 04 08 A3070
A3160
A3190
Y4
Y5
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 04 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 04 09 A3160
A3170
Y4
Y5
Y45
Đ, ĐS Rắn **
03 04 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 04 10 A3070
A3160
Y4
Y5
Đ, ĐS Rắn **
03 04 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 04 11 A4030
A4040
Y18 Đ, ĐS Bùn *
03 04 09 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại 07 04 13 A4030
A4040
Y4
Y5
Đ, ĐS Rắn *
03 05 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng dược phẩm 07 05          
03 05 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 05 01 A4010 Y3 Đ, C Lỏng **
03 05 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 05 03 A3150
A4010
Y3
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 05 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 05 04 A3140
A4010
Y3
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 05 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất chứa halogen 07 05 07 A3160
A3190
A4010
Y3
Y45
Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 05 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 05 08 A3190
A4010
Y3 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 05 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 05 09 A4010 Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 05 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 05 10 A4010 Y3 Đ, ĐS Rắn **
03 05 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 05 11 A4010 Y3
Y18
Đ, ĐS Bùn *
03 05 09 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại 07 05 13 A4010 Y3 Đ, ĐS Rắn *
03 06 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa, sát trùng và mỹ phẩm 07 06          
03 06 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 06 01 A3080 Y40 Đ, C Lỏng **
03 06 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 06 03 A3150 Y41 Đ, ĐS, C Lỏng **
03 06 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 06 04 A3140 Y42 Đ, ĐS, C Lỏng **
03 06 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 06 07 A3160
A3170
A3190
Y45 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 06 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 06 08 A3070
A3190
  Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 06 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 06 09 A3160
A3170
Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 06 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 06 10 A3070   Đ, ĐS Rắn **
03 06 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 06 11   Y18 Đ, ĐS Bùn *
03 07 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hoá chất tinh khiết và các hoá phẩm khác 07 07          
03 07 01 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 07 07 01 A3080
A3170
Y40 Đ, C Lỏng **
03 07 02 Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 07 07 03 A3150 Y40
Y41
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 07 03 Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 07 07 04 A3140 Y40
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
03 07 04 Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất halogen 07 07 07 A3160
A3170
A3190
Y45 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 07 05 Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 07 07 08 A3070
A3190
Y6 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
03 07 06 Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen 07 07 09 A3160
A3170
Y45 Đ, ĐS Rắn **
03 07 07 Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 07 07 10 A3070   Đ, ĐS Rắn **
03 07 08 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 07 07 11   Y18 Đ, ĐS Bùn *
04 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH NHIỆT ĐIỆN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT KHÁC            
04 01 Chất thải từ nhà máy nhiệt điện 10 01          
04 01 01 Bụi lò hơi và tro bay có chứa dầu 10 01 04 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn **
04 01 02 Axit sunfuric thải 10 01 09 A4090 Y34 AM, Đ Lỏng **
04 01 03 Tro bay từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương 10 01 13 A4100 Y18 Đ, ĐS, AM Rắn **
04 02 Chất thải từ các cơ sở đốt khác 10 01          
04 02 01 Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình đồng thiêu huỷ 10 01 14 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
04 02 02 Tro bay có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình đồng thiêu huỷ 10 01 16 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
04 02 03 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 01 18 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn, lỏng *
04 02 04 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 10 01 20   Y18 Đ, ĐS Bùn *
04 02 05 Bùn thải pha loãng trong nước có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh lò hơi 10 01 22   Y18 Đ, ĐS, AM Bùn *
05 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH LUYỆN KIM            
05 01 Chất thải từ ngành công nghiệp gang thép 10 02          
05 01 01 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 02 07 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 01 02 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 02 11 A4060 Y9 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
05 01 03 Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 02 13   Y18 Đ, ĐS, AM Bùn/rắn *
05 02 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện nhôm 10 03          
05 02 01 Xỉ từ quá trình sản xuất sơ cấp 10 03 04 B2100   Đ, ĐS Rắn **
05 02 02 Xỉ muối từ quá trình sản xuất thứ cấp 10 03 08 B2100   Đ, ĐS Rắn **
05 02 03 Xỉ đen từ quá trình sản xuất thứ cấp 10 03 09 B2100 Y32
Y33
Đ, ĐS,C Rắn **
05 02 04 Váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 10 03 15 B1100 Y15 C, Đ, ĐS Lỏng/bùn **
05 02 05 Chất thải chứa hắc ín từ quá trình sản xuất cực anot 10 03 17 A3190 Y11 Đ, ĐT Rắn *
05 02 06 Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 10 03 19 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 02 07 Các loại bụi và hạt (kể cả bụi nghiền bi) có chứa các thành phần nguy hại 10 03 21 B2100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 02 08 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải có chứa các thành phần nguy hại 10 03 23 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 02 09 Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải có chứa các thành phần nguy hại 10 03 25   Y18 Đ, ĐS Bùn/rắn *
05 02 10 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 03 27 A4060 Y9
Y18
Đ, ĐS Rắn/lỏng *
05 02 11 Chất thải từ quá trình xử lý xỉ muối và xỉ đen có chứa các thành phần nguy hại 10 03 29 B2100 Y18 Đ, ĐS, C, AM Rắn/lỏng *
05 03 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện chì 10 04          
05 03 01 Xỉ từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 10 04 01 A1010
A1020
Y31 Đ, ĐS Rắn **
05 03 02 Xỉ (cứt sắt) và váng bọt từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 10 04 02 A1010
A1020
Y31 Đ, ĐS Rắn **
05 03 03 Bụi khí thải 10 04 04 A1010
A1020
Y18
Y31
Đ, ĐS Rắn **
05 03 04 Các loại bụi và hạt khác 10 04 05 A1010
A1020
Y18
Y31
Đ, ĐS Rắn **
05 03 05 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 10 04 06 A1010
A1020
A4100
Y18
Y31
Đ, ĐS Rắn **
05 03 06 Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 10 04 07 A1010
A1020
A4100
Y18
Y31
Đ, ĐS Bùn/rắn **
05 03 07 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 04 09 A4060 Y9 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
05 04 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện kẽm 10 05          
05 04 01 Bụi khí thải 10 05 03 B1010
B1080
Y18
Y23
Đ, ĐS Rắn **
05 04 02 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 10 05 05 B1010
B1080
Y18
Y23
Đ, ĐS Rắn **
05 04 03 Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 10 05 06 B1010
B1080
B1220
Y18
Y23
Đ, ĐS, AM Bùn/rắn **
05 04 04 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 05 08 A4060 Y9 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
05 04 05 Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 10 05 10 B1010
B1080
B1100
B1220
Y15
Y23
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng **
05 05 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện đồng 10 06          
05 05 01 Bụi khí thải 10 06 03 A1100 Y18
Y22
Đ, ĐS Rắn **
05 05 02 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 10 06 06 A1100
A4100
Y18
Y22
Đ, ĐS Rắn **
05 05 03 Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 10 06 07 A1100
A4100
B1010
Y18
Y22
Đ, ĐS, AM Bùn/rắn **
05 05 04 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 06 09 A4060 Y9
Y18
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
05 06 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện vàng bạc và platin 10 07          
05 06 01 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 07 07 A4060 Y9
Y18
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
05 07 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện các kim loại màu khác 10 08          
05 07 01 Xỉ muối từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 10 08 08   Y32
Y33
Đ, ĐS, C Rắn **
05 07 02 Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 10 08 10     Đ, ĐS, C Rắn/lỏng **
05 07 03 Chất thải chứa hắc ín từ quá trình sản xuất cực anot 10 08 12 A3190 Y11 Đ, ĐS Rắn *
05 07 04 Bụi khí thải có chứa các chất nguy hại 10 08 15 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 07 05 Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 08 17 A4100 Y18 Đ, ĐS, AM Bùn/rắn *
05 07 06 Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 10 08 19 A4060 Y9
Y18
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng **
05 08 Chất thải từ quá trình đúc kim loại đen 10 09          
05 08 01 Lõi và khuôn đúc đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 10 09 07 A3070 Y39 Đ Rắn *
05 08 02 Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 10 09 09 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 08 03 Các loại bụi khác có chứa các thành phần nguy hại 10 09 11     Đ, ĐS Rắn *
05 08 04 Chất gắn kết thải có chứa các thành phần nguy hại 10 09 13 A3070 Y39 Đ, ĐS Rắn, lỏng *
05 08 05 Chất tách khuôn thải có chứa các thành phần nguy hại 10 09 15 A3140
A3150
Y41
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng *
05 09 Chất thải từ quá trình đúc kim loại màu 10 10          
05 09 01 Lõi và khuôn đúc đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 10 10 07 A3070 Y39 Đ Rắn *
05 09 02 Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 10 10 09 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
05 09 03 Các loại bụi khác có chứa các thành phần nguy hại 10 10 11     Đ, ĐS Rắn *
05 09 04 Chất gắn kết thải có chứa các thành phần nguy hại 10 10 13 A3070 Y39 Đ Rắn/lỏng *
05 09 05 Chất tách khuôn thải có chứa các thành phần nguy hại 10 10 15 A3140
A3150
Y41
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng *
05 10 Chất thải từ quá trình thuỷ luyện kim loại màu 11 02          
05 10 01 Bùn thải từ thuỷ luyện kẽm 11 02 02 A1070
A1080
Y23 Đ, ĐS Bùn **
05 10 02 Chất thải từ quá trình thuỷ luyện đồng có chứa các thành phần nguy hại 11 02 05 A1110
A1120
Y22 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
05 10 03 Các loại chất thải khác có chứa các chất nguy hại 11 02 07   Từ Y22 đến Y31 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
05 11 Bùn thải và chất thải rắn từ quá trình tôi luyện 11 03          
05 11 01 Chất thải có chứa xyanua 11 03 01 A4050 Y7
Y33
Đ, ĐS Bùn/rắn **
05 11 02 Các loại chất thải khác 11 03 02     Đ Bùn/rắn **
06 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH            
06 01 Chất thải từ quá trình sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm thuỷ tinh 10 11          
06 01 01 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ hỗn hợp chuẩn bị trước quá trình xử lý nhiệt 10 11 09 A1010 Y26
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn/lỏng *
06 01 02 Bột hoặc vụn thuỷ tinh thải có chứa kim loại nặng (ví dụ từ ống phóng catot) 10 11 11 A1010
A2010
Y26
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn *
06 01 03 Bùn nghiền và đánh bóng thuỷ tinh có chứa các thành phần nguy hại 10 11 13 A1010 Y18 Đ Bùn *
06 01 04 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 11 15 A1010
A4100
Y18 Đ Rắn *
06 01 05 Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 11 17 A1010
A4100
Y18 Đ, ĐS Bùn/rắn *
06 01 07 Cặn rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 10 11 19 A1010 Y18 Đ, ĐS Rắn *
06 02 Chất thải từ quá trình sản xuất hàng gốm sứ, gạch ngói, tấm ốp lát và các sản phẩm xây dựng khác 10 12          
06 02 01 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 10 12 09 A4100 Y18
Y22
Y31
Đ Rắn *
06 02 02 Chất thải có chứa kim loại nặng từ quá trình tráng men, mài bóng 10 12 11 A1010
A1020
Từ Y22 đến Y31 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
06 03 Chất thải từ quá trình sản xuất xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm của chúng 10 13          
06 03 01 Chất thải có chứa amiăng từ quá trình sản xuất xi măng amiăng 10 13 09   Y36 Đ, ĐS Rắn *
06 03 02 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải
 
10 13 12 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
07 CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, CHE PHỦ BỀ MẶT, TẠO HÌNH KIM LOẠI VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC            
07 01 Chất thải từ quá trình xử lý hoá học, che phủ bề mặt kim loại và các vật liệu khác (ví dụ quá trình mạ điện, tráng kẽm, tẩy axit/bazơ, khắc axit, photphat hoá, tẩy mỡ nhờn bằng kiềm, anot hoá) 11 01          
07 01 01 Axit tẩy thải 11 01 05 A4090 Y17
Y34
AM, Đ, ĐS Lỏng **
07 01 02 Các loại axit thải khác 11 01 06 A4090 Y17
Y34
AM, Đ, ĐS Lỏng **
07 01 03 Bazơ tẩy thải 11 01 07 A4090 Y17
Y35
AM, Đ, ĐS Lỏng **
07 01 04 Bùn thải của quá trình photphat hoá 11 01 08 A3130 Y17 Đ, AM Bùn **
07 01 05 Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại 11 01 09   Y17
Y18
Đ, ĐS Bùn/rắn *
07 01 06 Dung dịch nước tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại 11 01 11   Y17
Y18
AM, Đ, ĐS Lỏng *
07 01 07 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy mỡ nhờn 11 01 13   Y35 AM, Đ, ĐS Lỏng *
07 01 08 Bùn thải hoặc dung dịch rửa giải/tách rửa (eluate) có chứa các thành phần nguy hại từ hệ thống màng hoặc hệ thống trao đổi ion 11 01 15   Y17
Y18
AM, Đ, ĐS Bùn/lỏng *
07 01 09 Nhựa trao đổi ion đã qua sử dụng hoặc đã bão hoà 11 01 16   Y17
Y18
Đ, ĐS Rắn **
07 01 10 Các chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại 11 01 98   Y17
Y18
AM, Đ, ĐS Rắn/lỏng *
07 02 Chất thải từ quá trình mạ điện 11 05          
07 02 01 Chất thải từ quá trình xử lý khí thải 11 05 03   Y18 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn **
07 02 02 Chất thải từ quá trình tráng rửa, làm sạch bề mặt 11 05 04   Y21
Y23
Đ, ĐS, AM Lỏng/bùn **
07 02 03 Nước thải từ quá trình mạ điện     Y21
Y22
Y23
Y33
Đ, ĐS Lỏng *
07 03 Chất thải từ quá trình tạo hình và xử lý cơ-lý bề mặt kim loại và nhựa 12 01          
07 03 01 Dầu máy gốc khoáng có chứa hợp chất halogen đã qua sử dụng 12 01 06 A3150 Y8
Y45
Đ, ĐS, C Lỏng **
07 03 02 Dầu máy gốc khoáng không chứa hợp chất halogen đã qua sử dụng 12 01 07 A3140 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
07 03 03 Nhũ tương và dung dịch thải có chứa hợp chất halogen từ quá trình gia công cơ khí 12 01 08 A4060
A3150
Y9
Y17
Y45
Đ, ĐS Lỏng **
07 03 04 Nhũ tương và dung dịch thải không chứa hợp chất halogen từ quá trình gia công cơ khí 12 01 09 A4060
A3140
Y9
Y17
Đ, ĐS Lỏng **
07 03 05 Dầu máy tổng hợp thải 12 01 10 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
07 03 06 Sáp và mỡ đã qua sử dụng 12 01 12   Y17 Đ, ĐS, C Rắn **
07 03 07 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình gia công cơ khí 12 01 14   Y9
Y17
Đ Bùn *
07 03 08 Các vật liệu mài mòn thải có chứa các thành phần nguy hại (xỉ đồng, cát…) 12 01 16   Y17
Y18
Đ Rắn *
07 03 09 Bùn thải kim loại (nghiền, mài) có chứa dầu 12 01 18   Y9
Y17
Đ Bùn *
07 03 10 Vật liệu và vật thể mài đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 12 01 20   Y17
Y18
Đ Rắn *
07 04 Chất thải từ quá trình tẩy mỡ nhờn bằng nước và hơi 12 03          
07 04 01 Dung dịch nước tẩy rửa thải 12 02 01   Y9 Đ, AM Lỏng **
07 04 02 Chất thải quá trình tẩy mỡ nhờn bằng hơi 12 02 02   Y9 Đ, C Lỏng **
08 CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CHE PHỦ (SƠN, VÉC NI, MEN THUỶ TINH), CHẤT KẾT DÍNH, CHẤT BỊT KÍN VÀ MỰC IN            
08 01 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng sơn và véc ni 08 01          
08 01 01 Sơn và véc ni thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 01 11 A3070
A3080
A3140
A3150
Y12
Từ Y39 đến Y42
C, Đ, ĐS Lỏng *
08 01 02 Bùn thải chứa sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 01 13
08 01 15
A3070
A3080
A3140
A3150
Y12
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS Bùn *
08 01 03 Chất thải từ quá trình cạo, bóc tách sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 01 17 A3070
A3080
A3140
A3150
Y12
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
08 01 04 Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 01 19 A3070
A3080
A3140
A3150
Y9
Y12
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS, C Lỏng *
08 01 05 Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải 08 01 21   Y12
Y41
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
08 02 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng mực in 08 03          
08 02 01 Mực in thải có chứa các thành phần nguy hại 08 03 12 A4070 Y12 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
08 02 02 Bùn mực thải có chứa các thành phần nguy hại 08 03 14 A4070 Y12 Đ, ĐS Bùn *
08 02 03 Dung dịch khắc axit thải 08 02 16 A4090
B2120
Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
08 02 04 Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại 08 03 17   Y12 Đ, ĐS Rắn *
08 02 05 Dầu phân tán (disperse oil) thải 08 03 19 A3140
A3150
Y9 Đ, ĐS Lỏng **
08 03 Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng chất kết dính và chất bịt kín (kể cả sản phẩm chống thấm) 08 04          
08 03 01 Chất kết dính và chất bịt kín thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 04 09 A3050
A3070
A3080
A3140
A3150
Y13
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS, C Lỏng *
08 03 02 Bùn thải chứa chất kết dính và chất bịt kín có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 04 11
08 04 13
A3070
A3080
A3140
A3150
Y13
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS, C Bùn *
08 03 03 Nước thải lẫn chất kết dính và chất bịt kín có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 08 04 15 A3070
A3080
A3140
A3150
Y9
Y13
Từ Y39 đến Y42
Đ, ĐS, C Lỏng *
08 03 04 Các hợp chất isoxyanat thải 08 05 01     Đ, ĐS Rắn/lỏng **
09 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ, GIẤY VÀ BỘT GIẤY            
09 01 Chất thải từ quá trình chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ 03 01          
09 01 01 Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn có chứa các thành phần nguy hại 03 01 04   Y5 Đ, ĐS,C Rắn *
09 02 Chất thải từ quá trình bảo quản gỗ 03 02          
09 02 01 Các chất bảo quản gỗ hữu cơ không chứa hợp chất halogen thải 03 02 01 A4040 Y5
Y39
Y42
Đ, ĐS Lỏng **
09 02 02 Các chất bảo quản gỗ chứa hợp chất cơ clo thải 03 02 02 A4040 Y5
Y39
Y41
Đ, ĐS Lỏng **
09 02 03 Các chất bảo quản gỗ chứa hợp chất cơ kim thải 03 02 03 A4040 Y5
Y19
Đ, ĐS Lỏng **
09 02 04 Các chất bảo quản gỗ vô cơ thải 03 02 04 A4040 Y5
Y21
Y24
Y29
Đ, ĐS Lỏng **
09 02 05 Các loại chất bảo quản gỗ thải khác có chứa các thành phần nguy hại 03 02 05 A4040 Y39 Đ, ĐS Lỏng *
10 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN DA, LÔNG VÀ DỆT NHUỘM            
10 01 Chất thải từ ngành chế biến da và lông 04 01          
10 01 01 Chất thải có chứa dung môi từ quá trình tẩy mỡ nhờn 04 01 03 A3140
A3150
Y41
Y42
Đ, C Lỏng *
10 01 02 Da thú có chứa các thành phần nguy hại thải bỏ từ quá trình thuộc da   A3090
A3110
Y21 Đ, ĐS Rắn *
10 02 Chất thải từ ngành dệt nhuộm 04 02          
10 02 01 Chất thải từ quá trình hồ vải có chứa dung môi hữu cơ 04 02 14 A3140
A3150
Y41
Y42
Đ,C Lỏng *
10 02 02 Phẩm màu và chất nhuộm thải có chứa các thành phần nguy hại 04 02 16 A1040 Y12 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
10 02 03 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 04 02 19 A4070 Y18 Đ, ĐS Bùn *
10 02 04 Nước thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình nhuộm   A4070 Y12 Đ, ĐS Lỏng *
11 CHẤT THẢI XÂY DỰNG VÀ PHÁ DỠ (KỂ CẢ ĐẤT ĐÀO TỪ CÁC KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM)            
11 01 Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải 17 01          
11 01 01 Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải (hỗn hợp hay phân lập) có chứa các thành phần nguy hại 17 01 06     Đ, ĐS Rắn *
11 02 Gỗ, thuỷ tinh và nhựa thải 17 02          
11 02 01 Thuỷ tinh, nhựa và gỗ thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại 17 02 04 A2010
A3180
Y5
Y10
Đ, ĐS Rắn *
11 03 Hỗn hợp bitum, nhựa than đá và sản phẩm có hắc ín thải 17 03          
11 03 01 Hỗn hợp bitum có chứa nhựa than đá thải 17 03 01 A3010
A3070
Y11
Y39
Đ, AM, C Rắn *
11 03 02 Nhựa than đá và các sản phẩm có hắc ín thải 17 03 03 A3070
A3190
Y11 Đ, AM, C Rắn **
11 04 Kim loại (kể cả hợp kim của chúng) thải 17 04          
11 04 01 Phế thải kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 17 04 09 A1010
A1020
  Đ, ĐS Rắn *
11 04 02 Cáp kim loại thải có chứa dầu, nhựa than đá và các thành phần nguy hại khác 17 04 10 A1010
A1020
A3070
A3180
Y8
Y10
Y11
Đ, ĐS, C Rắn *
11 05 Đất (kể cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm), đá và bùn nạo vét 17 05          
11 05 01 Đất đá thải có chứa các thành phần nguy hại 17 05 03     Đ, ĐS Rắn *
11 05 02 Bùn đất nạo vét có chứa các thành phần nguy hại 17 05 05     Đ, ĐS Bùn/rắn *
11 06 Vật liệu cách nhiệt và vật liệu xây dựng có chứa amiăng thải 17 06          
11 06 01 Vật liệu cách nhiệt có chứa amiăng thải 17 06 01 A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn *
11 06 02 Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác có chứa hay bị nhiễm các thành phần nguy hại 17 06 03     Đ, ĐS Rắn *
11 06 03 Vật liệu xây dựng thải có chứa amiăng 17 06 05 A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn *
11 07 Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải 17 08          
11 07 01 Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải có chứa các thành phần nguy hại 17 08 01     Đ Rắn *
11 08 Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác 17 09          
11 08 01 Các chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa thuỷ ngân 17 09 01   Y29 Đ, ĐS Rắn *
11 08 02 Các chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa PCB (ví dụ chất bịt kín chứa PCB, chất rải sàn gốc nhựa có chứa PCB, tụ điện chứa PCB) 17 09 02   Y10 Đ, ĐS Rắn *
11 08 03 Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác (kể cả hỗn hợp chất thải) có chứa các thành phần nguy hại
 
17 09 03     Đ, ĐS Rắn *
12 CHẤT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ TÁI CHẾ, XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI, XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP            
12 01 Chất thải từ quá trình thiêu huỷ hoặc nhiệt phân chất thải 19 01          
12 01 01 Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 19 01 05 A4100 Y18 Đ Rắn **
12 01 02 Nước thải từ quá trình xử lý khí và các loại nước thải khác 19 01 06 A4100   Đ Lỏng **
12 01 03 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 19 01 07 A4100 Y18 Đ Rắn **
12 01 04 Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 19 01 10 A4160 Y18 Đ, ĐS Rắn **
12 01 05 Xỉ và tro đáy có chứa các thành phần nguy hại 19 01 11 A4100 Y18 Đ Rắn *
12 01 06 Tro bay có chứa các thành phần nguy hại 19 01 13 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
12 01 07 Bụi lò hơi có chứa các thành phần nguy hại 19 01 15 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
12 01 08 Chất thải nhiệt phân có chứa các thành phần nguy hại 19 01 17 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn *
12 02 Chất thải từ quá trình xử lý hoá-lý chất thải (kể cả các quá trình xử lý crom, xử lý xyanua, trung hoà) 19 02          
12 02 01 Chất thải tiền trộn có chứa ít nhất một loại chất thải nguy hại 19 02 04     AM, Đ, ĐS Lỏng **
12 02 02 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hoá-lý 19 02 05 A4090 Y18 AM, Đ, ĐS Bùn *
12 02 03 Dầu và chất cô từ quá trình phân tách 19 02 07 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Rắn/lỏng **
12 02 04 Chất thải lỏng dễ cháy có chứa các thành phần nguy hại 19 02 08 A4070   C, Đ, ĐS Lỏng *
12 02 05 Chất thải rắn dễ cháy có chứa các thành phần nguy hại 19 02 09 A4070   C, Đ, ĐS Rắn *
12 02 06 Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại 19 02 11     Đ, ĐS Rắn/lỏng *
12 03 Chất thải đã được ổn định hóa/hoá rắn 19 03          
12 03 01 Chất thải nguy hại đã được ổn định hoá một phần 19 03 04     Đ Lỏng/bùn **
12 03 02 Chất thải nguy hại đã được hoá rắn 19 03 06     Đ Rắn **
12 04 Chất thải được thuỷ tinh hoá và chất thải từ quá trình thuỷ tinh hoá 19 04         **
12 04 01 Tro bay và các loại chất thải từ quá trình xử lý khí thải 19 04 02   Y18 Đ, ĐS Rắn **
12 04 02 Chất thải rắn chưa được thuỷ tinh hoá 19 04 03   Y18 Đ, ĐS Rắn **
12 05 Nước rỉ rác 19 07          
12 05 01 Nước rỉ rác có chứa các thành phần nguy hại 19 07 02     LN, Đ, ĐS Lỏng *
12 06 Chất thải từ trạm xử lý nước thải 19 08          
12 06 01 Nhựa trao đổi ion đã bão hoà hay đã qua sử dụng 19 08 06     Đ, ĐS Rắn **
12 06 02 Dung dịch và bùn thải từ quá trình tái sinh cột trao đổi ion 19 08 07     Đ, ĐS Lỏng/bùn **
12 06 03 Chất thải của hệ thống màng có chứa kim loại nặng 19 08 08     Đ, ĐS Rắn **
12 06 04 Hỗn hợp dầu mỡ thải có chứa dầu và chất béo độc hại từ quá trình phân tách dầu/nước 19 08 10   Y9 Đ, C Lỏng **
12 06 05 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý sinh học nước thải công nghiệp 19 08 11     Đ, ĐS Bùn *
12 06 06 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác 19 08 13     Đ, ĐS Bùn *
12 07 Chất thải từ quá trình tái chế, thu hồi dầu 19 11          
12 07 01 Đất sét lọc đã qua sử dụng 19 11 01   Y8 Đ, ĐS,C Rắn **
12 07 02 Hắc ín axit thải 19 11 02 A4090 Y11
Y34
AM, Đ, ĐS Rắn **
12 07 03 Nước thải 19 11 03 A4060 Y9  Đ, ĐS Lỏng **
12 07 04 Chất thải từ quá trình làm sạch nhiên liệu bằng bazơ 19 11 04 A4090 Y9
Y35
AM, Đ, ĐS Lỏng **
12 07 05 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 19 11 05     Đ, ĐS Bùn *
12 07 06 Chất thải từ quá trình làm sạch khí thải 19 11 07 A4100 Y18 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
12 08 Chất thải từ quá trình xử lý cơ học chất thải (ví dụ quá trình phân loại, nghiền, nén ép, tạo hạt) 19 12          
12 08 01 Gỗ thải có chứa các thành phần nguy hại 19 12 06   Y5 Đ, ĐS Rắn *
12 08 02 Chất thải (kể cả hỗn hợp vật liệu) có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý cơ học chất thải 19 12 11     Đ, ĐS Rắn *
12 09 Chất thải từ quá trình xử lý đất và nước ngầm 19 13          
12 09 01 Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất 19 13 01     Đ, ĐS Rắn *
12 09 02 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất 19 13 03     Đ, ĐS Bùn *
12 09 03 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước ngầm 19 13 05     Đ, ĐS Bùn *
12 09 04 Nước và cặn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước ngầm 19 13 07     Đ, ĐS Rắn/lỏng *
13 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH Y TẾ VÀ THÚ Y 
(trừ chất thải sinh hoạt của ngành này)
           
13 01 Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người 18 01          
13 01 01 Chất thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm 18 01 03 A4020 Y1 LN, Đ Rắn/lỏng **
13 01 02 Hoá chất thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 18 01 06 A4020 Y1 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
13 01 03 Các loại dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 18 01 08 A4010 Y2
Y3
Đ Rắn/lỏng **
13 01 04 Chất hàn răng almagam thải 18 01 10     Đ Rắn **
13 01 05 Các loại dược phẩm thải khác có chứa các thành phần nguy hại   A4010 Y3 Đ Rắn/lỏng *
13 02 Chất thải từ các hoạt động thú y 18 02          
13 02 01 Chất thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm 18 02 02 A4020 Y1 LN, Đ Rắn/lỏng **
13 02 02 Hoá chất thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 18 02 05 A4020 Y1 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
13 02 03 Các chế phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 18 02 07 A4020 Y2
Y3
Đ Rắn/lỏng **
13 02 04 Các loại thuốc thú y thải khác có chứa các thành phần nguy hại   A4020 Y3 Đ Rắn/lỏng *
14 CHẤT THẢI TỪ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN            
14 01 Chất thải từ việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật            
14 01 01 Chất thải có chứa dư lượng hoá chất trừ sâu 02 01 08 A4030 Y4 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
14 01 02 Chất thải có chứa dư lượng hoá chất trừ cỏ 02 01 08 A4030 Y4 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
14 01 03 Chất thải có chứa dư lượng hoá chất diệt nấm 02 01 08 A4030 Y4 Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
14 01 04 Hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu hoặc quá hạn sử dụng 02 01 08 A4030 Y4 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
14 01 05 Bao bì hoá chất bảo vệ thực vật thải 02 01 08 A4030
A4130
Y4 Đ, ĐS Rắn *
14 01 06 Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại       Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
14 02 Chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm            
14 02 01 Gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh)       LN, Đ Rắn **
14 02 02 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại       LN, Đ Rắn/lỏng/bùn *
14 03 Chất thải từ nuôi trồng thuỷ sản            
14 03 01 Nước thải từ quá trình vệ sinh ao đầm nuôi thủy sản bằng hoá chất có chứa các thành phần nguy hại   A4030 Y4 Đ, ĐS Lỏng *
14 03 02 Nước và bùn thải có chứa các thành phần nguy hại (hoá chất trừ sâu và diệt rong tảo, các chất kháng sinh) từ ao đầm nuôi thủy sản   A4030 Y4 Đ, ĐS Lỏng/bùn *
15 THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG VÀ CHẤT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁ DỠ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI            
15 01 Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không hết hạn sử dụng (kể cả các thiết bị ven đường) và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không            
15 01 01 Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, đầu máy và toa xe lửa, máy bay…) hết hạn sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 16 01 04 A1010
A1020
A1030
A1040
A1160
A2010
A3020
A4080
A4090
Y8
Y21
Y26
Y29
Y31
Y34
Y45
Đ, ĐS Rắn *
15 01 02 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 16 01 07 A3020 Y8 Đ, ĐS Rắn **
15 01 03 Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân 16 01 08 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn *
15 01 04 Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa PCB 16 01 09 A3180 Y10 Đ, ĐS Rắn *
15 01 05 Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có khả năng nổ (ví dụ túi khí) 16 01 10 A4080 Y15 N, Đ, ĐS Rắn **
15 01 06 Các chi tiết, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có chứa amiăng 16 01 11 A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn *
15 01 07 Dầu thải 16 01 13 A3020 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
15 01 08 Hoá chất chống đông thải có chứa các thành phần nguy hại 16 01 14   Y45 Đ, ĐS Lỏng *
15 01 09 Các thiết bị, bộ phận thải khác có chứa các thành phần nguy hại 16 01 21     Đ, ĐS Rắn *
15 01 10 Các loại chất thải khác sinh ra từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng có chứa các thành phần nguy hại       Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
15 02 Phương tiện giao thông vận tải đường thuỷ hết hạn sử dụng và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương tiện giao thông vận tải đường thuỷ            
15 02 01 Phương tiện giao thông vận tải đường thuỷ (tàu thuỷ, xà lan, thuyền, ca nô…) hết hạn sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 16 01 04 A1010
A1020
A1030
A1040
A1160
A2010
A3020
A4080
A4090
Y8
Y21
Y26
Y29
Y31
Y34
Y45
Đ, ĐS Rắn *
15 02 02 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 16 01 07 A3020 Y8 Đ, ĐS Rắn **
15 02 03 Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân 16 01 08 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn *
15 02 04 Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa PCB 16 01 09 A3180 Y10 Đ, ĐS Rắn *
15 02 05 Dầu thải 16 01 13 A3020 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
15 02 06 Hoá chất chống đông thải có chứa các thành phần nguy hại 16 01 14   Y45 Đ, ĐS Lỏng *
15 02 07 Các thiết bị, bộ phận thải khác có chứa các thành phần nguy hại 16 01 21     Đ, ĐS Rắn *
15 02 08 Các vật liệu mài mòn bề mặt phương tiện (xỉ đồng, cát…) đã qua sử dụng có chứa hoặc lẫn các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hoá trị 6...) 12 01 16 A1020
A1030
A1040
Y17
Y21
Y24
Y31
Đ, ĐS Rắn *
15 02 09 Vụn sơn, gỉ sắt được bóc tách từ bề mặt phương tiện có chứa các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hoá trị 6...)   A1020
A1030
A1040
Y17
Y21
Y24
Y31
Đ, ĐS Rắn *
15 02 10 Vật liệu cách nhiệt, chống cháy thải có chứa amiăng   A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn *
15 02 11 Nước la canh   A4060 Y9 Đ, ĐS Lỏng **
15 02 12 Nước thải lẫn dầu hoặc chứa các thành phần nguy hại   A4060 Y9 Đ, ĐS Lỏng *
15 02 13 Bùn thải lẫn dầu hoặc chứa các thành phần nguy hại   A4060   Đ, ĐS Bùn *
15 02 14 Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải khác (có chứa tụ điện, công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ ống phóng catot và các loại thuỷ tinh hoạt tính khác…) 20 01 35 A1180
A2010
Y26
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn **
15 02 15 Các loại chất thải khác sinh ra từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng có chứa các thành phần nguy hại       Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn *
16 CHẤT THẢI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CHẤT THẢI SINH HOẠT TỪ CÁC NGUỒN KHÁC            
16 01 Các thành phần thải đã được thu gom phân loại 20 01          
16 01 01 Dung môi thải 20 01 13 A3140
A3150
Y41
Y42
Đ, ĐS, C Lỏng **
16 01 02 Axit thải 20 01 14 A4090 Y34 AM, Đ, ĐS Lỏng **
16 01 03 Kiềm thải 20 01 15 A4090 Y35 AM, Đ, ĐS Rắn/lỏng **
16 01 04 Chất quang hoá thải 20 01 17   Y16  Đ, ĐS Rắn/lỏng **
16 01 05 Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải 20 01 19 A4030 Y4 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
16 01 06 Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại chất thải khác có chứa thuỷ ngân 20 01 21 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn **
16 01 07 Các thiết bị thải bỏ có chứa CFC 20 01 23   Y45 Đ, ĐS Rắn **
16 01 08 Các loại dầu mỡ độc hại thải 20 01 26 A3020 Y8 Đ, ĐS, C Rắn/lỏng **
16 01 09 Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có chứa các thành phần nguy hại 20 01 27 A3050
A4070
Y12
Y13
Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
16 01 10 Chất tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại 20 01 29     AM, Đ, ĐS Lỏng *
16 01 11 Các loại dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 20 01 31 A4010 Y3 Đ Rắn/lỏng **
16 01 12 Pin, ắc quy thải 20 01 33 A1160
A1170
Y26
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn **
16 01 13 Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải khác (có chứa tụ điện, công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ ống phóng catot và các loại thuỷ tinh hoạt tính khác…) 20 01 35 A1180
A2010
Y26
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn **
16 01 14 Gỗ thải có chứa các thành phần nguy hại
 
20 01 37   Y5 Đ, ĐS Rắn *
17 DẦU THẢI, CHẤT THẢI TỪ NHIÊN LIỆU LỎNG, CHẤT THẢI DUNG MÔI HỮU CƠ, MÔI CHẤT LẠNH VÀ CHẤT ĐẨY (propellant)            
17 01 Dầu thuỷ lực thải 13 01          
17 01 01 Dầy thuỷ lực thải có chứa PCB 13 01 01 A3180 Y10 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 01 02 Nhũ tương cơ clo thải 13 01 04 A4060 Y9
Y45
Đ, ĐS Lỏng **
17 01 03 Nhũ tương thải không chứa clo 13 01 05 A4060 Y9 Đ, ĐS Lỏng **
17 01 04 Dầu thuỷ lực cơ clo gốc khoáng thải 13 01 09 A3020 Y8
Y45
Đ, ĐS, C Lỏng **
17 01 05 Dầu thuỷ lực gốc khoáng thải không chứa clo 13 01 10 A3020 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 01 06 Dầy thuỷ lực tổng hợp thải 13 01 11 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 01 07 Các loại dầu thuỷ lực thải khác 13 01 13 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 02 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 13 02          
17 02 01 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng cơ clo thải 13 02 04 A3020 Y8
Y45
Đ, ĐS, C Lỏng **
17 02 02 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải không chứa clo 13 02 05 A3020 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 02 03 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 13 02 06 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 02 04 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 13 02 08 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 03 Dầu truyền nhiệt và cách điện thải 13 03          
17 03 01 Dầu truyền nhiệt và cách điện thải có chứa PCB 13 03 01 A3180 Y10 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 03 02 Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng cơ clo thải 13 03 06 A3020
A3040
Y8
Y45
Đ, ĐS, C Lỏng **
17 03 03 Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng thải không chứa clo 13 03 07 A3020
A3040
Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 03 04 Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải 13 03 08 A3040 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 03 05 Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện thải khác 13 03 10 A3040 Y8 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 04 Dầu đáy tàu 13 04          
17 04 01 Dầu đáy tàu từ hoạt động đường sông 13 04 01 A4060 Y8
Y9
 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 04 02 Dầu đáy tàu từ nước thải cầu tàu 13 04 02 A4060 Y8
Y9
 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 04 03 Dầu đáy tàu từ các hoạt động đường thuỷ khác 13 04 03 A4060 Y8
Y9
Đ, ĐS, C Lỏng **
17 05 Chất thải từ thiết bị tách dầu/nước 13 05          
17 05 01 Chất thải rắn từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước 13 05 01 A4060 Y9 Đ, ĐS Rắn **
17 05 02 Bùn thải từ thiết bị tách dầu/nước 13 05 02 A4060 Y9 Đ, ĐS Bùn **
17 05 03 Bùn thải từ thiết bị chặn dầu 13 05 03 A4060 Y9 Đ, ĐS Bùn **
17 05 04 Dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước 13 05 06 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 05 05 Nước lẫn dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước 13 05 07 A4060 Y9 Đ, ĐS Lỏng **
17 05 06 Hỗn hợp chất thải từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước 13 05 08 A4060 Y9 Đ, ĐS Rắn/lỏng **
17 06 Chất thải từ nhiên liệu lỏng 13 07          
17 06 01 Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải 13 07 01 A4060 Y9 C, Đ, ĐS Lỏng **
17 06 02 Xăng dầu thải 13 07 02 A4060 Y9 C, Đ, ĐS Lỏng **
17 06 03 Các loại nhiên liệu thải khác (kể cả hỗn hợp) 13 07 03 A4060 Y9 C, Đ, ĐS Lỏng **
17 07 Các loại dầu thải khác 13 08          
17 07 01 Bùn hoặc nhũ tương thải từ thiết bị khử muối 13 08 01 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Bùn/lỏng **
17 07 02 Các loại nhũ tương thải khác 13 08 02 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 07 03 Các loại dầu thải khác 13 08 99 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 08 Chất thải là dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant) dạng bọt/sol khí 14 06          
17 08 01 Các chất CFC, HCFC, HFC thải 14 06 01 A3150 Y45 Đ, ĐS Lỏng **
17 08 02 Các loại dung môi halogen và hỗn hợp dung môi thải khác 14 06 02 A3150 Y41 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 08 03 Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi thải khác 14 06 03 A3140 Y42 Đ, ĐS, C Lỏng **
17 08 04 Bùn thải hoặc chất thải rắn có chứa dung môi halogen 14 06 04 A3150 Y41 Đ, ĐS, C Bùn/rắn **
17 08 05 Bùn thải hoặc chất thải rắn có chứa các loại dung môi khác 14 06 05 A3140 Y42 Đ, ĐS, C Bùn/rắn **
18 CÁC LOẠI CHẤT THẢI BAO BÌ, CHẤT HẤP THỤ, GIẺ LAU, VẬT LIỆU LỌC VÀ VẢI BẢO VỆ            
18 01 Bao bì thải (kể cả chất thải bao bì phát sinh từ đô thị đã được phân loại) 15 01          
18 01 01 Bao bì thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại 15 01 10 A4130   Đ, ĐS Rắn *
18 01 02 Bao bì kim loại thải có chứa các chất nền xốp rắn nguy hại (như amiăng) 15 01 11 A4130   Đ, ĐS Rắn *
18 02 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau và vải bảo vệ thải 15 02          
18 02 01 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 15 02 02 A3020
A3140
A3150
Y8
Y41
Y42
Đ, ĐS Rắn *
19 CÁC LOẠI CHẤT THẢI KHÁC            
19 01 Chất thải từ ngành phim ảnh 09 01          
19 01 01 Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nước 09 01 01   Y16 Đ, ĐS,AM Lỏng **
19 01 02 Dung dịch thải thuốc tráng bản in offset gốc nước 09 01 02   Y16 Đ, ĐS,AM Lỏng **
19 01 03 Dung dịch thải thuốc hiện ảnh gốc dung môi 09 01 03 A3140 Y16 Đ, ĐS,AM Lỏng **
19 01 04 Dung dịch hãm thải 09 01 04   Y16 Đ, ĐS,AM Lỏng **
19 01 05 Dung dịch tẩy màu (làm trắng) thải 09 01 05   Y16 Đ, ĐS, AM Lỏng **
19 01 06 Chất thải chứa bạc từ quá trình xử lý chất thải phim ảnh 09 01 06 B1180
B1190
Y16 Đ, ĐS, AM, OH Lỏng *
19 01 07 Máy ảnh dùng một lần đã qua sử dụng còn chứa pin 09 01 11 A1170 Y26
Y29
Đ, ĐS Rắn **
19 01 08 Nước thải từ quá trình thu hồi bạc 09 01 13   Y16 Đ, ĐS, AM, OH Lỏng **
19 02 Chất thải từ các thiết bị điện và điện tử 16 02          
19 02 01 Máy biến thế và tụ điện thải có chứa PCB 16 02 09 A3180
B1110
Y10 Đ, ĐS Rắn *
19 02 02 Các thiết bị thải khác có chứa hoặc nhiễm PCB 16 02 10 A3180 Y10 Đ, ĐS Rắn *
19 02 03 Thiết bị thải có chứa CFC, HCFC, HFC 16 02 11 A3150 Y45 Đ, ĐS Rắn *
19 02 04 Thiết bị thải có chứa amiăng 16 02 12 A2050 Y36 Đ, ĐS Rắn *
19 02 05 Thiết bị thải có các bộ phận chứa các thành phần nguy hại 16 02 13 A1030
A2010
A3180
Y10
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn *
19 02 06 Các bộ phận nguy hại tháo dỡ từ các thiết bị thải 16 02 15 A1030
A2010
A3180
Y10
Y29
Y31
Đ, ĐS Rắn **
19 03 Các sản phẩm bị loại bỏ 16 03          
19 03 01 Chất thải vô cơ có chứa các thành phần nguy hại 16 03 03 A4140   Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 03 02 Chất thải hữu cơ có chứa các thành phần nguy hại 16 03 05 A4140   Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 04 Chất nổ thải 16 04          
19 04 01 Đạn dược thải 16 04 01 A4080 Y15 N, Đ Rắn **
19 04 02 Pháo hoa thải 16 04 02 A4080 Y15 N, Đ Rắn **
19 04 03 Các loại chất nổ thải khác 16 04 03 A4080 Y15 N, Đ Rắn **
19 05 Các bình chứa khí nén và hoá chất thải 16 05          
19 05 01 Bình chứa khí nén thải có các thành phần nguy hại 16 05 04 A4080   Đ, ĐS, C Rắn *
19 05 02 Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải, bao gồm hoặc có chứa các chất nguy hại 16 05 06 A4150 Y14 Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 05 03 Hoá chất vô cơ thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 16 05 07 A4140   Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 05 04 Hoá chất hữu cơ thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 16 05 08 A4140   Đ, ĐS Rắn *
19 06 Pin và ắc quy thải 16 06          
19 06 01 Pin/ắc quy chì thải 16 06 01 A1160
A1010
Y31 Đ, ĐS Rắn **
19 06 02 Pin Ni-Cd thải 16 06 02 A1170
A1010
Y26 Đ, ĐS Rắn **
19 06 03 Pin/ắc quy thải có chứa thuỷ ngân 16 06 03 A1170 Y29 Đ, ĐS Rắn **
19 06 04 Chất điện phân từ pin và ắc quy thải 16 06 06 A1180 Y31
Y34
Đ, ĐS Rắn **
19 07 Chất thải từ quá trình vệ sinh thùng, bồn chứa và bể lưu động 16 07          
19 07 01 Chất thải có chứa dầu 16 07 08 A4060 Y9 Đ, ĐS, C Rắn/lỏng *
19 07 02 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại 16 07 09     Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 08 Chất xúc tác đã qua sử dụng 16 08          
19 08 01 Chất xúc tác đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 16 08 02 A2030   Đ, ĐS Rắn *
19 08 02 Chất xúc tác đã qua sử dụng có chứa axit photphoric 16 08 05 A2030
A4090
  AM, Đ Rắn/lỏng *
19 08 03 Xúc tác dạng lỏng đã qua sử dụng 16 08 06 A2030   Đ, ĐS Lỏng **
19 08 04 Xúc tác đã qua sử dụng bị nhiễm các thành phần nguy hại 16 08 07 A2030   Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 09 Các chất oxi hoá thải 16 09          
19 09 01 Pemanganat thải 16 09 01     OH, Đ, ĐS Rắn/lỏng **
19 09 02 Cromat thải 16 09 02 A1040 Y21 OH, Đ, ĐS Rắn/lỏng **
19 09 03 Các hợp chất peroxit thải 16 09 03 A4120   OH, Đ Rắn/lỏng **
19 09 04 Các loại chất oxi hoá thải khác 16 09 04     OH, Đ Rắn/lỏng **
19 10 Nước thải được xử lý bên ngoài 16 10          
19 10 01 Nước thải có chứa các thành phần nguy hại 16 10 01     Đ, ĐS Lỏng *
19 10 02 Cặn nước thải có chứa các thành phần nguy hại 16 10 03     Đ, ĐS Rắn/lỏng *
19 11 Vật liệu lót và chịu lửa thải 16 11          
19 11 01 Vật liệu lót và chịu lửa thải gốc cacbon từ quá trình luyện kim có chứa các thành phần nguy hại 16 11 01 A3070
B1100
  Đ Rắn *
19 11 02 Các loại vật liệu lót và chịu lửa thải khác từ quá trình luyện kim có chứa các thành phần nguy hại 16 11 03 A3070
B1100
  Đ Rắn *
19 11 03 Vật liệu lót và chịu lửa thải có chứa các thành phần nguy hại không phải từ quá trình luyện kim 16 11 05 A3070
B1100
  Đ Rắn *
 
                                                                                                                                                                  "Theo QĐ23/2006/QĐ-BTNMT"

IV Xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại có thể được xử lý bằng nhiều phương pháp khác nhau.
 chat-thai-nguy-hai.jpg

1. Tái chế chất thải nguy hại
Nhiều chất thải nguy hại có thể được tái chế thành các sản phẩm mới. Ví dụ như là các pin axit chì hoặc các bảng mạch điện tử... 
     Các kim loại nặng được xử lý thích hợp: Chúng có thể liên kết với các chất ô nhiễm khác và chuyển đổi thành chất rắn dễ xử lý hơn hoặc có thể được sử dụng làm nền đường.
     Phương pháp xử lý như làm giảm mức độ độc hại của các hóa chất: Như dùng tro bay (Loại thải phẩm bụi mịn thu được tại bộ phận lắng bụi khí thải của nhà máy nhiệt), xỉ (là một phần không cháy của dư lượng đốt cháy trong lò đốt). Đồng thời tái chế thành các sản phẩm an toàn.
chat-thai-nguy-hai-1.jpg

2. Nhiệt phân chất thải nguy hại

     Một số loại chất thải nguy hại có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng quá trình nhiệt phân bằng cung lửa điện ở nhiệt độ cực cao trong điều kiện trơ để tránh sự đốt cháy. Phương pháp xử lý này có thể phù hợp hơn khi đốt ở nhiệt độ cao trong một số trường hợp như trong tiêu hủy các loại chất thải hữu cơ tập trung: PCBs, thuốc trừ sâu và các chất ô nhiễm hữu cơ bền khác. 
     Xi măng Portland Một phương pháp khác là sử dụng xi măng. Xi măng được sử dụng bởi vì nó có thể xử lý một loạt các chất thải nguy hại bằng cách cải thiện các đặc tính vật lý và giảm độc tính và truyền dẫn các chất ô nhiễm. Các sản phẩm xi măng được phân thành 5 loại khác nhau, tùy thuộc vào sức mạnh và thành phần của nó. Quá trình chuyển đổi bùn thải vào xi măng có thể điều chỉnh tác nhân pH, phốt phát, hoặc chất phản ứng lưu huỳnh để làm giảm thời gian xử lý, tăng cường độ nén, hoặc làm giảm khả năng lọc lấy nước của các chất ô nhiễm. 

3. Đốt chất thải nguy hại

     Chất thải dễ cháy đôi khi có thể được đốt cháy làm nguồn năng lượng. Ngày nay phương pháp đốt không chỉ làm giảm lượng chất thải nguy hại, mà còn tạo ra năng lượng trong suốt quá trình. Mặc dù phương pháp này sẽ sinh ra các khí nguy hại trong quá trình đốt cháy gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, công nghệ ngày nay giúp cho việc kiểm soát tốc độ đốt cháy các chất thải và do đó làm giảm các chất gây ô nhiễm không khí được sản xuất trong quá trình này. 

4. Chôn lấp chất thải nguy hại

Có 2 xu hướng trong việc thiết kế bãi chôn lấp chất thải nguy hại: Dựa trên các tài liệu về địa chất thủy văn, đặc điểm địa hình, địa chất công trình, khí hậu.
     Thứ nhất: Dựa trên những địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi (đặc điểm địa hình, địa chất thủy văn, công trình, khí hậu) nhằm hạn chế khả năng phát tán, rò rỉ của chất thải. Lựa chọn này sẽ giảm được chi phí xây dựng.
     Thứ hai: Sử dụng biện pháp kỹ thuật, công nghệ để xây dựng các ô chôn lấp (chứa) chất thải nguy hại: Lớp lót chống thấm, hệ thống thu gom nước rò rỉ, hệ thống phát hiện thấm....
Các mô hình bãi chôn lấp chất thải:.
      Bãi chôn lấp nổi: được xây nổi trên mặt đất, nơi có địa hình bằng phẳng hoặc không dốc lắm, tạo địa hình dương khi chất thải theo chiều cao thiết kế.
     Bãi chôn lấp chìm: chất thải nguy hại được chôn chìm dưới mặt đất.
     Bãi chôn lấp kết hợp chìm nổi: Chất thải nguy hại được chôn lấp đầy hố và sau đó được chôn lấp theo chiều cao thiết kế.
Bãi chôn lấp chất thải phải được quản lý, giám sát chặt chẽ. Những người không phận sự không được phép vào. Cần xây dựng một hệ thống bảo vệ thích hợp.

Bài viết cùng loại : 

Các loại Thùng đựng KHẨU TRANG đã qua sử dụng

Giảm giá thùng đựng rác thải y tế cực sốc trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp

Việt Nhất Nghệ giảm giá cực sốc lên đến 31% cho các loại thùng đựng rác thải y tế nhằm hỗ trợ, chung tay cùng các doanh nghiệp, cơ sở y tế trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thùng rac cao cấp trung tâm thương mại

Chuyên sản xuất, gia công, nhập khẩu phân phối các loại thùng rác cao cấp cho các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, tòa nhà,..

Covid-19 infectious waste bin

Covid-19 infectious waste bin (Coronavirus)

Các loại Thùng đựng Khẩu Trang đã qua sử dụng

Các loại Thùng đựng Khẩu Trang đã qua sử dụng

Thùng đựng CHẤT THẢI có Nguy Cơ CHỨA COVID-19

Bài viết CHẤT THẢI có Nguy Cơ CHỨA CoVid-19 và Giải pháp Thùng đựng Rác Thải
Mã sản phẩm : #1614
Dung tích chứa rác thải : 45 lít

Mã sản phẩm : #1600
Dung tích chứa rác thải : 68 lít

Tư vấn Chọn mua Thùng Đựng KHẨU TRANG Y TẾ đã qua sử dụng

Chất thải Trong các Khu Cách Ly 
Chất thải Y tế từ Bệnh viện, cơ sở y tế
Chất thải Nơi Công Cộng 
đông người 
Chất thải Khẩu trang đã qua sử dụng
Chất thải Găng tay đã qua sử dụng
Tài liệu vùng có dịch CoVid chuyển đến

Thùng đựng CHẤT THẢI có Nguy Cơ CHỨA COVID-19

Thùng rác inox 3 AEON
Thùng rác 3 ngăn - Estella Place
Thùng rác 3 ngăn – GigaMall
Thùng rác 3 ngăn – P&G
Thùng rác inox 3 AEON
Thùng rác 3 ngăn - Estella Place
Thùng rác 3 ngăn – GigaMall
Thùng rác 3 ngăn – P&G

Thùng rác 3 ngăn

Xe đẩy vắt cây lau nhà

Mã sản phẩm : 3200
Mã sản phẩm : 3206
Mã sản phẩm : 3207
Mã sản phẩm : 3209

Xe Vắt Nước Lau Nhà

Sản phẩm mới