Cùng một giá chất lượng tốt hơn - Cùng một chất lượng giá tốt hơn